REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU

„DOBRE BO KRAŚNICKIE 2015″


(pobierz regulamin konkursu)

P1030322=5B1=5D_1

§1

Organizacja Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Kraśnicka Izba Gospodarcza we współpracy ze Starostwem Powiatu Kraśnickiego i Samorządami Miast i Gmin Powiatu Kraśnickiego, które podpiszą stosowne porozumienie.

Patronat nad Konkursem – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Patronaty Honorowe – (wystąpienie o Patronat do Ministra Gospodarki , Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Lubelskiego).

Patronaty Medialne – ( wystąpienie o Patronat do Lokalnych i Regionalnych Mediów).

 

§2

Celem Konkursu jest:

1.Promocja najlepszych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie powiatu kraśnickiego, których osiągnięcia mogą stanowić wzór i wytyczać kierunki rozwoju gospodarczego naszego powiatu.

2.Wspieranie firm działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

3.Kształtowanie pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego
jako dogodnego obszaru prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jej ustawowej
wolności i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez samorządy lokalne i gospodarcze, a także promocja marki LUBELSKIE, a wraz z nią „DOBRE BO KRAŚNICKIE”.

 

§3

Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie uczestniczyć mogą przedsiębiorstwa, bez zróżnicowania ich formy prawnej oraz wielkości zatrudnienia, a spełniające poniższe warunki:

1.Są zarejestrowane lub są członkiem organizacji okołobiznesowej na terenie powiatu
kraśnickiego.

2.Prowadzą działalność gospodarczą przynajmniej przez dwa lata przed momentem zgłoszenia się do Konkursu.

3.Nie posiadają zaległości wobec organów skarbowych i ZUS (stosowne oświadczenia).

4.Terminowo złożyły w Sekretariacie Konkursu wypełnioną deklarację wraz z formularzem i kompletem załączników dołączonych do niniejszego regulaminu. Zaznaczyły w formularzu kategorię konkursu, w której chcą startować. Uczestnicy Konkursu mogą startować w więcej niż jednej kategorii.

5.Wyrażają zgodę na przeprowadzenie przez członków Kapituły wizytacji przedsiębiorstwa.

6.Wniosły opłatę konkursową w wysokości zgodnej z §8 Regulaminu Konkursu.

 

§4

Sekretariat Konkursu

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Kraśnickiej Izby Gospodarczej przy ulicy Mostowej 2 w Kraśniku.

Tel.: 605 401 345

E-mail.: kigkrasnik@wp.pl

Sekretariat pełni funkcje administracyjne.

§5

Kapituła Konkursu

1.Członkowie Kapituły zostaną powołani przez Prezesa KIG, spośród kandydatur wytypowanych przez Starostwo Powiatowe oraz Burmistrzów i Wójtów gmin powiatu kraśnickiego, współorganizatorów konkursu.

2.Osoby te pochodzić będą z następujących instytucji:

– Kraśnicka Izba Gospodarcza – 1 osoba;

– Starostwo Powiatowe w Kraśniku – 1 osoba;

– Urzędy miast i gmin powiatu kraśnickiego, które podpisały porozumienie o
współorganizacji – po 1 osobie.

3.Kapituła może liczyć do12 osób.

4.Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej, a Wiceprzewodniczącym przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

5.Posiedzenia Kapituły zwołuje pisemnie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Obrady Kapituły są protokołowane. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego posiedzenia. Kapituła pracuje tylko w okresie trwania konkursu.

§6

Przebieg Konkursu

Konkurs ,,DOBRE BO KRAŚNICKIE 2015″ przebiega w 3 etapach, terminarz określony jest w punkcie §7.

 

1. Etap I :

– ogłoszenie konkursu przez Kapitułę;

– wystosowanie do przedsiębiorstw zaproszeń do udziału w Konkursie;

– udzielenie wszelkich informacji związanych z Konkursem (regulamin, załączniki dostępne na stronie internetowej);

– przyjmowanie zgłoszeń z kompletami materiałów.

 

2. Etap II :

– weryfikacja zgłoszeń pod względem formalnym.

Kapituła Konkursu ma prawo odrzucić z Konkursu firmy, które nie spełniają podstawowych kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

– ocena przedsiębiorstw w oparciu o dostarczone materiały;

– przyznanie odpowiedniej ilości punktów;

– wskazanie firm kwalifikujących się do drugiego etapu Konkursu.

 

3. ETAP III :

– weryfikacja listy uczestników konkursu obejmujących firmy, które uzyskały największą ilość punktów oraz które w ocenie Kapituły zasługują na wyróżnienie. O ilości firm na liście laureatów decyduje Kapituła Konkursu, biorąc pod uwagę ilość firm biorących udział w II edycji Konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE” oraz ogólny poziom uzyskanych wyników stanowiących podstawę oceny;

– Kapituła Konkursu na podstawie raportów z kontroli wizytacji wymienionej niniejszym regulaminie dokonuje wyboru firm wśród laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach, którym przyznane zostaną statuetki.

 

§7

Terminy organizacji Konkursu

Przedmiotem oceny w Konkursie „DOBRE BO KRAŚNICKIE” są wyniki uzyskane przez firmy w roku kalendarzowym 2013. Konkurs będzie zorganizowany w terminach:

1.Ogłoszenie Konkursu i zaproszenie firm do udziału –  15 czerwiec 2015.

2.Przyjmowanie zgłoszeń wraz z kompletem materiałów konkursowych – do 31 sierpnia 2015 r.

3.Ocena merytoryczna zgłoszonych firm przez Kapitułę – do 15 września 2015 r.

4.Wizytacja (w razie potrzeby) firm wytypowanych do II etapu przez przedstawicieli Kapituły – do 30września 2015r.

5.Wyłonienie  przez  Kapitułę  laureatów  Konkursu, Uroczysta Gala Konkursu, uroczyste wręczenie nagród

i Bal Laureatów Konkursu – 09 październik 2015 r.

 

§8

Opłaty konkursowe

Zgodnie z pkt. III warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wniesienie opłaty.

Opłata wstępna – weryfikacyjna 200 zł.

Opłata za udział w każdej dodatkowej ponad jedną kategorii konkursu 100 zł za drugą i każdą następną.

Opłaty dokonywane są przez uczestników w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do konkursu i wystawieniu przez Organizatora rachunku.

§9

Kategorie konkursowe

Kapituła Konkursu dokonuje oceny przedsiębiorstw w kategoriach :

1.Firma promująca gminę/miasto, w której prowadzi działalność.

2.Firma, której działalność promuje powiat kraśnicki.

3.Firma, której działalność promuje województwo lubelskie.

4.Firma najbardziej zaangażowana w działalność charytatywną.

5.Najlepszy produkt  Ziemi Kraśnickiej.

 

Klasyfikacja  przedsiębiorstw  do  poszczególnej  kategorii  dokonana  jest  na  podstawie  wyboru  kategorii

w deklaracji, podanej przez firmę w formularzu oraz weryfikacji tego wyboru przez ocenę kapituły.

W pierwszym etapie Konkursu firmy oceniane są na podstawie formularza i dokumentów stanowiących stosowne załączniki. Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu poddane będą dodatkowo wizytacji przeprowadzanej przez przedstawicieli Kapituły.

Ocena dokonywana jest na podstawie danych z roku 2014 oraz czasu bezpośrednio poprzedzającego zgłoszenie uczestnika w Konkursie.

 

§10

Kryteria weryfikacyjne

1.Data zgłoszenia do konkursu, wypełnienia formularza i właściwość wyboru kategorii-od 0 do 3 pkt.

2.Udokumentowanie w załączonych materiałach znaczenia firmy w wybranej kategorii (opis,
załączniki, dyplomy, nagrody, notatki prasowe itp.) – od 0 do 5 pkt.

3.Terminowość regulowania zobowiązań wobec kontrahentów – oświadczenie – od 0 do 2 pkt.

4.Terminowość regulowania zobowiązań publiczno–prawnych -oświadczenie- od 0 do 2 pkt.

5.Wyróżnienia, nagrody, certyfikaty jakości uzyskane przez firmę- od 0 do 5 pkt.

6.Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa – od 0 do 3 pkt.

7.Działalność charytatywna i społeczna oraz etyka działalności firmy – od 0 do 3 pkt.

8.Warunki  pracy  (bezpieczeństwo,  możliwość podnoszenia przez pracowników kwalifikacji, spory sądowe

z pracownikami, warunki socjalne) i estetyka obiektów przedsiębiorstwa – od 0 do 5 pkt.

Kapituła Konkursu przy przyznawaniu punktacji w poszczególnych kryteriach bierze pod uwagę ogólne tendencje i wyniki na rynku kraśnickim w przekroju poszczególnej sytuacji gospodarczej regionu i całej gospodarki.

Warunkiem koniecznym zakwalifikowania do II etapu Konkursu jest uzyskanie przynajmniej połowy możliwych punktów przez firmę na podstawie oceny Kapituły.

 

§11

Nagrody

Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu i pozytywnie zweryfikowane otrzymują Certyfikat Laureata Konkursu „DOBRE BO KRAŚNICKIE”.

W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia na rok 2015/2016 dla firmy, która uzyska najwyższą ocenę Kapituły po weryfikacji dokonanej w drugim etapie Konkursu.

Firmy biorące udział w Konkursie mają prawo przez okres jednego roku od chwili wręczenia nagród do wykorzystywania logo Konkursu wraz z tytułem. Wzór graficzny logo każdorazowo przekaże nagrodzonym Organizator Konkursu.

Logo firm, które otrzymają statuetki i medale zostaną zamieszczone na stronach internetowych członków Kapituły.

Przedstawiciel firmy Laureata Konkursu zostanie Gościem Honorowym Uroczystej Gali Konkursu i Balu Laureatów. Dla pracowników i członków rodzin Laureatów za udział w Balu Laureatów będą do nabycia odpłatne karty uczestnictwa.

§12

Postanowienia końcowe

a).Kapituła Konkursu ,,DOBRE BO KRAŚNICKIE” zastrzega sobie prawo cofnięcia przyznanych tytułów w przypadku powzięcia udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzone podmioty działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub świadome podanie w formularzu konkursowym informacji nieprawdziwych. Opłaty wniesione przez uczestników Konkursu nie podlegają zwrotowi.

b).Przedsiębiorstwa przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie Kapitule Konkursu wszelkich danych niezbędnych do prawidłowej i obiektywnej oceny.

 

Regulamin Konkursu został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Kraśnickiej Izby Gospodarczej.

 

 

                                                                                    Prezes Zarządu Kraśnickiej Izby Gospodarczej

                                                                                    Wiesław Michałowski