Witamy na oficjalnej stronie Kraśnickiej Izby Gospodarczej 

                Witamy na stronie Kraśnickiej Izby Gospodarczej. Zawartość naszej strony jest szczególnie interesująca dla przedsiębiorców z powiatu kraśnickiego. Jednak każdy zainteresowany pomocą dla lokalnej przedsiębiorczości znajdzie tutaj przydatne informacje.

KRAŚNICKA IZBA GOSPODARCZA zadania i cele.

Izba udziela pomocy i doradztwa zrzeszonym w niej podmiotom oraz tworzy  warunki sprzyjające ich rozwojowi. Izba będąc organizacją samorządu gospodarczego reprezentuje interesy  gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, w szczególności wobec organów państwowych i samorządów terytorialnych, w zakresie ich działalności w obszarze szeroko rozumianej ochrony polskiego rynku kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. W swoich działaniach, Izba kieruje się zasadami etyki, przestrzegając  normy powszechnie obowiązujące w gospodarce rynkowej.

 

  Do podstawowych zadań Izby w realizacji celów należy:

 • prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań statutowych Izby, w szczególności usługowej i handlowej,
 • opiniowanie programów i projektów związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych,
 • podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i dokonywanie ocen funkcjonowania przepisów prawnych oraz prowadzenie doradztwa,
 • uczestniczenie w pracach instytucji opiniodawczą – doradczych,
 • nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, koordynacja działań służących uzyskiwaniu funduszy pomocowych,
 • współpraca z samorządami terytorialnymi,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej w tym, ustalania nagród i wyróżnień, za osiągnięcia w dziedzinie polskiego   przemysłu i handlu,
 • organizowanie zbiorczych stoisk zainteresowanych członków Izby, na wystawach i targach międzynarodowych, krajowych i regionalnych w kraju i za granicą,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej,
 • wykonywanie zadań powierzonych przez organy państwowe, instytucje, lub inne jednostki gospodarcze,
 • ułatwianie i wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
 • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • stworzenie listy ekspertów Kongregacji Przemysłowo – Handlowej.