Biuro Promocji Produktu i Przedsiębiorcy Regionalnego

Kraśnicka Izba Gospodarcza jest w trakcie organizacji

Biura  Promocji Produktu i Przedsiębiorcy Regionalnego

Do właściwości Biura  Promocji Produktu i Przedsiębiorcy Regionalnego należy prowadzenie spraw związanych z kreowaniem, programowaniem i rozwojem gospodarczym miast i gmin powiatu Kraśnickiego poprzez :

1.      Pozyskiwanie środków oraz tworzenie programów rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu Kraśnickiego w celu promocji lokalnych przedsiębiorców.

2.      Prowadzenie prac związanych z prezentowaniem i promowaniem powiatu na targach, wystawach, misjach gospodarczych i innych imprezach promocyjnych

poprzez promowanie produktów regionalnych oraz współdziałanie w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i samorządami.

3.      PRIORYTET promowania produktów (w tym rolniczych) i usług wytwarzanych w obrębie powiatu Kraśnickiego.

4.      Realizacja partnerskich kontaktów krajowych i zagranicznych w zakresie promocji.

5.      Współdziałanie z samorządem terytorialnym i gospodarczym, w celu właściwego wykorzystania potencjału środowiska biznesu na terenie powiatu (szukanie
inwestorów najpierw na własnym terenie, a dopiero w następnej kolejności poza nim).

6.      Zbieranie i koordynacja poszczególnych inicjatywy oraz znajdowanie wsparcia dla ich realizacji.

7.      Analiza tendencji rozwojowych na rynku lokalnym i regionalnym oraz monitorowanie  procesów gospodarczych.

8.      Udzielanie porad dla osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą.

9.      Przygotowywanie publikacji i wydawnictw promocyjno – informacyjnych o  asortymencie regionalnym. W dniu 18 maja 2011 roku został powołany  w Kraśniku
Oddział KPH OiG Region Lubelski

10.    Inicjowanie działań sprzyjających rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.

11.    Inicjowanie działań w celu integracji lokalnego handlu i lokalnych producentów.