Statut Kraśnickiej Izby Gospodarczej

                                        (po wprowadzeniu poprawek w dniu 12.02.2004 roku)

  Rozdział I Postanowienia ogólne

 §1

Kraśnicka Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze działania Izby.

§2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych /Dz.U. Nr 35 poz.195/ oraz postanowień niniejszego statutu.

§3

Siedzibą Izby jest miasto Kraśnik.

§4

1.    Obszarem działania Izby jest Województwo Lubelskie.

2.    Izba realizuje swoje cele na obszarze całej Polski i za granicą.

§5

Izba może przystąpić do krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu.

§6

Izba używa pieczęci z napisem Kraśnicka Izba Gospodarcza.

Rozdział II Cele i zadania Izby

§7

Do celów i zadań Izby należy:

1.    reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;

2.    kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;

3.    wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie, w tym prawa miejscowego oraz dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;

4.    organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;

5.    prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą;

6.    organizowaniem działalności kształceniowej na rzecz członków, oraz współpraca w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży;

7.    organizowanie konsultacji i doradztwa prawnego, gospodarczego i finansowego.

§8

Izba realizuje swoje cele i zadania przez:

1.    dbałość o wzrost rozwoju gospodarczego regionu i poszczególnych członków;

2.    popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników;

3.    delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych i samorządu terytorialnego, do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych;

4.    dbałość o istnienie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków;

5.    wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej a także formułowanie i propagowanie dobrych obyczajów kupieckich;

6.    wystąpienia popierające prawnie i gospodarczo uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby do organów władzy państwowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz organizacji krajowych i zagranicznych;

7.    opracowywanie sprawozdań, ekspertyz i zapytań zmierzających do ujednolicenia wykładni i interpretacji przepisów prawnych;

8.    poszukiwanie rynków zbytu (krajowych i zagranicznych) dla wyrobów i usług członków Izby oraz pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i finansowej;

9.    informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;

10.  wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;

11.  tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych;

12.  tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich oraz sekcji;

13.  współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą

14.  prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:

·         działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – PKD 91.11. Z;

·         pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (min. organizowanie zaopatrzenia dla małych i średnich firm, pośrednictwo w interesach) – PKD 74. 84. B;

·         działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74. 84. A;

·         doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-PKD 74 .14. A

·         pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 80. 42. Z;

·         pozostała działalność wydawnicza – PKD 22.15. Z;

·         rodukcja filmów i nagrań video (min. do celów reklamowych i promocyjnych) – PKD 92. 11. Z;

·         reklama-PKD 74. 40. Z.

Rozdział III Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

 §9

1.    Członkiem Izby może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą mający siedzibę na terenie powiatu Kraśnik.

2.    Członkiem Izby może być podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze działania Izby.

3.    Członkiem Izby nie może być podmiot gospodarczy który został z niej wykluczony, przez okres 12 miesięcy od daty wykluczenia.

§10

1.    Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu.

2.    Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby powinien złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i zobowiązać się do płacenia składek członkowskich.

3.    Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i zapis statutu par. 9 pkt. 1.

4.    Zarząd Izby może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe, ale dotyczą go zapisy statutu par. 9 pkt. 2 lub

 §11

1.    Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź przez pełnomocnika.

2.    Członka będącego osobą prawną reprezentuje w Izbie osoba fizyczna, upoważniona do reprezentowania tej osoby prawnej.

§12

1. Członkom Izby przysługuje prawo:

1.    czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Izby;

2.    uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby;

3.    korzystania ze wszelkich form pomocy Izby jej członkom, przewidzianych w statucie.

2. Członek Izby korzysta ze swoich praw, jeżeli nie posiada żadnych zaległości w rozliczeniach z Izbą.

§13

Członek Izby ma obowiązek:

1.    przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Izby;

2.    uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby;

3.    przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;

4.    działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;

5.    regularnie opłacać składki członkowskie.

§14

Członkostwo w Izbie ustaje:

1.   wskutek wykreślenia, z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej lub rezygnacji z tej działalności bądź też wykreślenia z właściwych
rejestrów;

2. na skutek wystąpienia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli;

3. wskutek pozbawienia członkostwa.

§15

1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków maże nastąpić

a) na wniosek Sądu Polubownego,

b) jeśli członek nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2. Decyzję o pozbyciu członkostwa podejmuje Zarząd

3. Podmiotom gospodarczym przysługuje prawo odwołania od tej decyzji w ciągu 6 tygodni od daty jej otrzymania wraz z uzasadnieniem.

4. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenia.

5. W okresie od  decyzji Zarządu  o pozbyciu członkostwa do Walnego Zgromadzenia rozpatrującego odwołanie, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach członka.

Rozdział IV Organa Izby

§16

Organami Izby są:

1.    Walne Zgromadzenie Członków Izby;

2.    Zarząd Izby;

3.    Komisja Rewizyjna;

4.    Sąd Polubowny.

§17

1.    Kadencja władz Izby trwa trzy lata.

2.    Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym następuje również odwołanie członków władz,

3.    Mandaty członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję

4.    Członek Izby, który zawiesił działalność gospodarczą nie może być wybrany do władz statutowych Izby.

§18

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.

1.    Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby i odbywa się corocznie, najpóźniej w kwietniu.

2.    O miejscu, terminie i porządku obrad Izba zawiadamia członków Izby w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

3.    Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad powinny być składane

Zarządowi Izby najpóźniej 10 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

1.    Jeżeli następuje uzupełnienie porządku obrad w trybie określonym w ust.3, Zarząd zawiadamia członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej 5 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

2.    Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Izby przysługuje także Prezesowi Izby, z uwzględnieniem zapisów § 18 ust. 2.

§19

1.    Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne maże zwołać Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Izby, w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku.

2.    Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostało ono zwołane przez Zarząd Izby w czasie określonym w statucie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane.

3.    Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w par.l8i z zastrzeżeniem pkt.4.

4.    Walne Zgromadzenie przy obecności 3/4 członków Izby może podjąć uchwałę bez zachowania warunków określonych w par. 19 pkt. 3.

§20

1.    W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.

2.    W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Biur Izby.

3.    Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.

§21

h Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku wymaganej liczby osób uprawnionych Walne Zgromadzenie zwołuje się w drugim terminie i wówczas jest ono władne do podejmowania ważnych uchwał, bez względu na liczbę obecnych. Przepis ten stosuje się odpowiednio wobec przerw w Walnym Zgromadzeniu.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.    uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie;

2.    uchwalenie regulaminu wyboru władz Izby oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

3.    zatwierdzenie regulaminów7 funkcjonowania Komisji  Rewizyjnej,  Zarządu Izby i Sądu

Polubownego;

1.    wybór i odwołanie Zarząd Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego;

2.    wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programu działania Izby;

3.    zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Izba może zaciągnąć;

4.    zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego oraz zatwierdzanie zamknięć rachunkowych;

5.    udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;

6.    zbycie wyodrębnionych jednostek organizacyjnych;

7.    zbycie nieruchomości;

8.    uchwalenie regulaminu składek członkowskich;

9.    ustalenie zasad nagradzania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego;

10.  ucłrwalenie   zasad   przyznawania   honorowego   członkostwa   oraz   Regulamin Członka Honorowego;

11.  podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze statutu.

§23

1.    Działalnością Izby kieruje Zarząd oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.    Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych statutem dla innych organów.

§24

1.    Zarząd składa się z 5 – 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2.    Na czele Zarządu stoi Prezes, wybierany przez Walne w odrębnym głosowaniu.

3.    Dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Izby, wybiera Zarząd spośród swoich członków, w odrębnym głosowaniu.

4.    Regulamin wyboru władz Izby może przewidywać wybór członków tych władz w obrębie oddziałów Izby.

§25

1.    Oświadczenie woli za Izbę składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

2.    Zarząd może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń w imieniu Izby.

3.    Bieżącą działalnością Izby kieruje Dyrektor Biura Izby powołany przez Zarząd. Zakres obowiązków i kompetencji Dyrektora Biura Izby określa Zarząd w odrębnym regulaminie.

§26

1.    W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

2.    Tryb i zasady powoływania komisji, określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

3.    Organem pomocniczym Zarządu są sekcje i odziały, tworzone w trybie i na zasadach określonych w statucie.

4.    Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą sekcji i oddziałów oraz opracowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia regulamin sekcji, a także wnioski o utworzenie oddziału wraz z regulaminem jego pracy.

§28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.

3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarząd Izby bez prawa głosu.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.    przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby;

2.    przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;

3.    przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby;

4.    wyrażanie zgody na:

a) nabycie nieruchomości,

b) utworzenie, nabycie, wydzierżawienie jednostek gospodarczych oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania,

c) zmianę budżetu Izby;

     5.Zawieszenie w prawach członków Zarządu lub Sądu Polubownego.

§30

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§31

Sąd Polubowny wybiera Walne Zgromadzenie określając liczbę jego członków. 2. Ze    swojego    składu    członkowie    Sądu    wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

§32

1.      Sąd Polubowny orzeka w sprawach odpowiedzialności członków Izby za naruszenie:

 a) Statutu Izby i uchwał władz Izby,

 b) zasad etyki zawodowej lub dobrych obyczajami kupieckich w obrocie gospodarczym,

 c) innych obowiązków członka Izby.

2.      Sąd Polubowny orzeka także w sprawach majątkowych między członkami Izby.

§33

Sąd Polubowny może orzekać w sprawach między członkami Izby i podmiotami nie należącymi do Izby, w przypadku pisemnego oświadczenia obu stron o uznaniu właściwości Sądu Polubownego Izby w danej sprawie.

§34

1.    Sąd Polubowny działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie, określający procedurę sądową oraz system kar i sposób ich wykonania.

2.    Od orzeczenia Sądu Polubownego, zainteresowana strona może się odwołać do Zarządu Izby, w ciągu 15 dni od otrzymania orzeczenia.

3.    Odwołane rozpatruje Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

Rozdział V  Gospodarka finansowa i majątek Izby

§35

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§36

Majątek Izby powstaje min. z:

1.    składek członkowskich;

2.    dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

3.    wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby;

4.    wpływów z działalności statutowej;

5.    dochodów z majątku Izby.

§37

1.    Każdy członek Izby płaci kwartalną składkę członkowską.

2.    Wysokość składek ustala Walne Zgromadzenie.

3.    Składka będzie płatna zgodnie z regulaminem, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

§38

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd Izby.

Rozdział VI Rozwiązanie Izby

§39

1.    Uchwała w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

2.    Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Izby.

3.    Walne Zgromadzenie po uchwaleniu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.