Czym się różni spółka jawna od spółki cywilnej?

Główne różnice

Otóż spółka jawna jest rodzajem spółki osobowej, a spółka cywilna jest rodzajem umowy cywilnoprawnej.
Zatem za pośrednictwem spółki jawnej możemy prowadzić biznes w celach zarobkowych, natomiast zawiązując spółkę cywilną, zobowiązujemy się wspólnie dążyć do ściśle określonego celu, niekoniecznie zarobkowego, ponieważ jest to porozumienie o współdziałaniu w ramach jakiegoś przedsięwzięcia.

Aby założyć spółkę jawną, koniecznym jest sporządzenie w formie pisemnej umowy spółki oraz zarejestrowanie spółki we właściwym rejestrze tj. w Krajowy Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka jawna może rozpocząć swoją działalność dopiero od dnia wpisania jej do KRS, nie od momentu złożenia dokumentacji w celu jej zawiązania. Mało tego, jeżeli dojdzie do zmiany danych wspólników lub danych dotyczących samej spółki, również należy je zaktualizować w KRS, uiszczając stosowną opłatę. W przypadku spółki cywilnej, aby ją utworzyć, wystarczy w formie pisemnej spisać właściwą umowę, określając w niej, jaki wkład wniesie do spółki cywilnej poszczególny wspólnik oraz do czego każdy z nich się zobowiązuje. Nie ma wymogu rejestracji spółki cywilnej, a więc ten rodzaj spółki generuje mniejsze koszty.

Odpowiedzialność

Pamiętajmy, że możemy zawrzeć umowę ze spółką jawną, ale w przypadku spółki cywilnej tylko z jej wspólnikami. Podobnie jest w przypadku zaspokajania swoich roszczeń przez wierzycieli. W odniesieniu do spółki jawnej wierzyciel może pozwać za długi spółkę, jako odrębny podmiot gospodarczy, zaś w sytuacji, w której do czynienia ma ze spółką cywilną, wierzyciel pozwać może jedynie wspólników spółki cywilnej.

Jeżeli wierzyciel spółki jawnej nie jest w stanie zaspokoić swoich roszczeń z majątku spółki, może pociągnąć do odpowiedzialności wspólników spółki jawnej. W przypadku spółki cywilnej to wspólnicy bez ograniczeń odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Wykonywanie praw udziałowych i praw z akcji a prowadzenie działalności gospodarczej

Wspólny majątek

Co więcej, w trakcie trwania wspólnego przedsięwzięcia wspólników spółki cywilnej tworzą oni wspólny majątek, którego wszyscy wspólnicy są współwłaścicielami. Podział tego majątku stanie się możliwy dopiero wtedy, gdy przedsięwzięcie zostanie zakończone, a umowa spółki cywilnej ulegnie rozwiązaniu. Wówczas każdy wspólnik będzie mógł otrzymać swój udział we wspólnym majątku i nabędzie prawo rozporządzania tym majątkiem. Wcześniej nie jest to możliwe do zrealizowania.