Każda nasza działalność jest obarczona mniejszym lub większym ryzykiem. Tyczy się to szczególnie decyzji, które dotyczą przyszłości, a my nie mamy wszystkich informacji na temat skutków naszych potencjalnych wyborów. Ryzyko związane jest również z inwestowaniem, ponieważ nie sposób jest dokładnie przewidzieć, jak zachowa się rynek finansowy i czy nasza decyzja jest słuszna.

Czym jest ryzyko finansowe?

Ryzyko finansowe to ewentualna sytuacja, w której dochodzi do utraty pieniędzy bądź cennych aktywów. W kontekście rynków finansowych można je zdefiniować jako ilość pieniędzy, które trader bądź inwestor może stracić podczas handlu bądź w trakcie inwestycji. Ryzyko więc nie polega na rzeczywistej stracie, ale odnosi się ono do tego, co ostatecznie można utracić. Każda z usług finansowych bądź transakcji wiąże się z ryzykiem straty i właśnie tę ewentualność nazywamy ryzykiem finansowym.

Jakie rodzaje ryzyka finansowego można wyróżnić?

Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko kontrahenta, ryzyko finansowania, ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej. Na ryzyko kontrahenta narażona jest każda jednostka. Związane jest to z tym, że żaden podmiot gospodarczy nie może być pewny, czy jego kontrahenci dotrzymują swoich zobowiązań. Może być tak, że nie uiszczą oni opłaty w terminie, nie dostarczą towarów czy nie wykonają usług. Na rynkach finansowych ten typ ryzyka określany jest mianem ryzyka rozliczenia bądź ryzyka dostawy.

Ryzyko finansowania kojarzone jest ze źródłami finansowania działalności jednostki. Jest ono związane z kapitałami własnymi, jednak przede wszystkim dotyczy ono kapitałów obcych. W przypadku kapitałów obcych jest to ryzyko niespłacenia długu. Z ryzykiem finansowania powiązane jest ryzyko utraty wypłacalności zwane również ryzykiem upadłości.

Ryzyko walutowe związane jest natomiast z instrumentami finansowymi denominowanymi w zagranicznych walutach. Posiada ono pozytywne bądź negatywne skutki, które są zależne od kształtowania się kursów. Ryzyko walutowe wpływa na wartość zobowiązań, aktywów, dochodów ze sprzedaży oraz na poziom kosztów.

Ryzyko stopy procentowej wynika ze zmiany stóp procentowych na rynkach finansowych. Stopy procentowe wpływają na wysokość wymaganych przez inwestorów stóp zwrotu oraz na zmianę wartości instrumentów finansowych. Podobnie jak ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Może ono oddziaływać na koszty oraz dochody finansowe.

Chwilówki bez wychodzenia z domu

Podsumowanie

Każda decyzja inwestycyjna obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem. Odpowiednia analiza może je zminimalizować, jednak nie da się go uniknąć. Ważne jest więc, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka i rozważnie podejmować decyzje inwestycyjne.