OGŁOSZENIE

Kraśnicka Izba Gospodarcza informuje, że na stronie KIG odbywa się reklama firm. Członkowie Kraśnickiej Izby Gospodarczej mają reklamę bez opłat. Dla firmy niebędącej członkiem KIG, opłata wynosi 300 złotych brutto. Kontakt w kwestii, w sprawie reklamy ( tel. 605 401 345; e-mail: kigkrasnik@wp.pl ).

Za Zarząd KIG

Prezes Wiesław Michałowski

Czy Polsce potrzebna jest Ustawa o Samorządzie Gospodarczym?

Za historyczną datę powstania izb gospodarczych, należy przyjąć 1879 r. Rewolucja francuska stworzyła możliwość uzyskania w drodze ustawy władztwo administracyjne. Izby stały się podmiotem zdecentralizowanej administracji publicznej, partnerem równoprawnym i niezawisłym od administracji rządowej.
Napoleońskie izby handlu były po raz pierwszy w dziejach instytucji działania zbiorowego kupców i innych grup interesu korporacjami publiczno-prawnymi. Miały z mocy dekretu konsularnego członkostwo obligatoryjne i charakter powszechny. Obejmowały ogół społeczności przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze ich jurysdykcji w dziedzinie: przemysłu, handlu, bankowości, transportu morskiego i lądowego oraz rzemiosła. Miały jednak wielką wadę. Były zależne od administracji rządowej. Jednak po pół wieku, uzyskały niezależność od administracji rządowej.
Samorząd gospodarczy sprawił, że społeczność przedsiębiorców jako zbiorowość indywidualnych, rozproszonych jednostek prywatnych, stała się zorganizowaną zbiorowością publicznoprawną, czyli wspólnotą samorządową, wyposażoną we władztwo administracyjne, wspólnotą powołaną w drodze ustawy do wykonywania zadań publicznych w sferze gospodarczej, przejętych od administracji rządowej na podobieństwo wspólnot lokalnych samorządu terytorialnego. Dzięki samorządowi gospodarczemu społeczność przedsiębiorców stała się – w obszarze zadań delegowanych na izby podmiotem administracji państwowej. Zyskała w relacjach z administracją rządową status równoprawnego partnera, nie petenta. Jest to istota samorządu gospodarczego jako podmiotu zdecentralizowanej administracji państwowej.
W drugiej połowie XIX wieku, wykształtowały się dwa modele izb gospodarczych. Tak zwany model francuski, z racji ich działania w systemie prawa publicznego. Oraz model anglosaski, izby gospodarcze stowarzyszeniowe, czyli korporacje prywatnoprawne o członkostwie dobrowolnym bez władztwa administracyjnego.
Dzisiaj izby modelu francuskiego występują w następujących państwach Unii Europejskiej: Austrii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Słowenii i Włoszech. W Polsce były w okresie międzywojennym.
Izby modelu anglosaskiego działają: w Bułgarii, Czechach, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii oraz w krajach nadbałtyckich i Skandynawii. Stowarzyszenia prywatnoprawne, reprezentujące nieliczne grupy interesu, które często więcej dzieli niż łączy. Instytucje te nawet wtedy, gdy noszą miano samorządu gospodarczego, jak Krajowa Izba Gospodarcza, samorządem nie są. Brak „obligatoryjnej przynależności i wykonywania zadań publicznych nie pozwala określać te organizacje jako samorząd.
Izby gospodarcze muszą posiadać ustrój korporacji prawa publicznego. Muszą mieć obligatoryjne członkostwo i władztwo administracyjne. Wtedy będą instytucjami samorządu gospodarczego w znaczeniu teorii prawa administracyjnego, czyli podmiotami zdecentralizowanej administracji państwowej, w relacjach z administracją rządową i samorządem terytorialnym, znajdą się w pozycji równoprawnego partnera.
Izby w Polsce zrzeszają 2–3 % ogółu społeczności przedsiębiorców. W praktyce, to elitarne kluby, zabiegające o interes nielicznych i największych przedsiębiorców. Polsce blisko 3 mln przedsiębiorców pozostaje bez reprezentacji swoich interesów gospodarczych i zawodowych, zarówno wobec władz centralnych państwa , jak i władz regionalnych oraz lokalnych. Pozostają one w relacjach z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego w roli petenta, nie partnera. Są bez wpływu na tworzenie ustawodawstwa gospodarczego i politykę gospodarczą państwa. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa i w Polsce wytwarzają około 65 % PKB i zatrudniają podobny odsetek pracowników.
Należy zadać pytanie, czy Polskę stać na marnotrawienie tak wielkiej wiedzy w zakresie działalności gospodarczej jaka płynęła by poprzez Izby Gospodarcze posiadające władztwo administracyjne? Czy brak zdecentralizowanej formy administracyjnej w dziedzinie gospodarczej nie stanowi ułomności w demokratycznym ustroju Państwa Polskiego?
Ustawa z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 z 1989 r. poz. 195 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17 z 1989 r. poz. 92 z późn. zm.) miały doprowadzić do odrodzenia ruchu samorządowego w Polsce.
Gdyby ta Ustawa, miała wzór francuski, zapewne tak by się stało. Tymczasem, w Polsce zaczęła działać technostruktura, czyli grupa społeczna składająca się ze skupiających całą władzę ekonomiczną najemnych dyrektorów wielkich korporacji i urzędników administracji państwowej.
Gdyby wrócić do tradycji międzywojennej, powołać do życia Izby na wzór francuski, rodzaj Megakorporacji, to jako twór pośredni, między przedsiębiorstwem prywatnym a instytucją publiczną, mogłyby administrować znaczną częścią podaży i popytu, stając się samoczynnym regulatorem.
Nawet przyjęcie systemu anglosaskiego, w ustawodawstwie polskim, jest niedopracowane. W Anglii, ustawodawca przewidział konieczność dofinansowania Izb Gospodarczych. połączył izby duże z małymi, w zespoły, które prowadzą wspólną działalność i dzielą zyski według potrzeb. Małe izby zachowały swoje nazwy i autonomię, chociaż część decyzji podejmowana jest w ramach całych zespołów.
Organem administracji rządowej wspierającym działalność izb jest Departament Handlu i Przemysłu.
W Polsce nikt nie wspiera działalności Izb Gospodarczych, bardziej próbuje się je marginalizować i traktować jak natrętnego petenta.
Marzeniem moim jest wzór Izb w Austrii.
Specyfiką Austrii jest tradycja uzgadniania polityki ekonomiczno-społecznej w trójkącie: władza państwowa – organizacje izbowe – związki zawodowe.
Izby gospodarcze mają status instytucji prawa publicznego.
Regulacją prawną jest za każdym razem odrębna ustawa dotycząca danej izby (np. ustawa z 1949r. o Ogólnokrajowej Związkowej Izbie Gospodarczej); przynależność uzyskuje się z mocy prawa z racji wykonywania określonej działalności. Stąd przynależność do izb w Austrii jest powszechna, należą do nich wszyscy przedsiębiorcy.
Izby są niezależne. Nadzór krajowy jedynie w zakresie zgodności z prawem.
Wiesław Michałowski
Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej
Wiceprezes KPH

Dnia 20.04.2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Kraśnickiej Izby Gospodarczej. Na Walnym Zebraniu wybrano Prezesa KIG, Zarząd KIG i Komisję Rewizyjną KIG.

W skład Zarządu KIG weszli:

 1. Wiesław Michałowski – Prezes
 2. Adam Staniec – Wiceprezes
 3. Ryszard Kowalski – Wiceprezes
 4. Iwona Capała – Sekretarz
 5. Tadeusz Bubeła – Członek
 6. Mirosław Sapuła – Członek
 7. Józef Kajda – Członek
 8. Włodzimierz Konarski – Członek
 9. Robert Kowalczyk – Członek
 10. Kazimierz Wojcieszyn – Członek

W skład Komisji Rewizyjnej KIG weszli:

 1. Edyta Sokal – Przewodniczący
 2. Jerzy Gąska – Członek
 3. Grzegorz Michałowski- Członek

HANDEL W NIEDZIELE – STANOWISKO KPH-OIG

Stanowisko KPH OiG w sprawie wolnych od handlu niedziel, jest niezmienne od kilku lat. Przede wszystkim, zasada wolnej niedzieli od handlu powinna mieć status porozumienia społecznego. Pewna grupa społeczeństwa, rezygnuje z możliwości robienia zakupów w niedzielę, aby inna grupa społeczeństwa, miała dzień wolny dla siebie czy rodziny. Porozumienie nie może opierać się na żadnej innej zasadzie. Oczywistą sprawą jest, że karanie bezwzględnym więzieniem za naruszenie zasad handlu w niedzielę, jest cokolwiek przesadzone. Nawet w zakresie kradzieży, inaczej należy podejść do złodzieja który działa z premedytacją, a inaczej do matki, która działa na “zlecenie” płaczących, głodnych dzieci. Chociaż wiadomą rzeczą jest, że kradzież w każdym wypadku, jest naganna. Natomiast handel internetowy, zapewne będzie funkcjonował, niezależnie od ustawy. Myślę, że może być trudno udowodnić, kto i kiedy prowadził sprzedaż. Właściciel, czy pracownik? Zapewne powinny działać zakłady usługowe, restauracje, bufety. Powinna również być możliwość, dokonania zakupu podstawowych produktów, na lotniskach czy dworcach. Co do ilości wolnych niedziel od handlu, uważamy, że bardzo ciężko jest zdefiniować, które niedziele są ważniejsze. Powinna zadziałać zasada, Niedziela jest wolna od handlu, lub nie! Jednocześnie uważamy że powinna zadziałać zasada wolnej niedzieli od handlu, a nie wolnej niedzieli od pracy.
Mamy nadzieję, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę, zostanie w trakcie debat doszlifowana i wprowadzona.
Z poważaniem
V-ce Prezes KPH OiG
Wiesław Michałowski

AKTUALNE POSTULATY KONGREGACJI PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ OIG

1/ ustawa o samorządzie gospodarczym, pracujemy nad jak najszybszym wejściem w życie tej bardzo ważnej ustawy;
2/ ustawa o nieuczciwej konkurencji, postulujemy wprowadzenie zmian w zakresie ścigania nieuczciwych praktyk z urzędu;
3/ uproszczenie podatków dla małych i średnich przedsiębiorców, naszym zdaniem ryczałt od przychodów netto na poziomie 1-1,5 % powinien zastąpić podatek dochodowy, państwo na tym by skorzystalo, a przedsiębiorca zyska oszczędności na prowadzeniu księgowości;
4/ wysokość składek ZUS obniżyć i uprościć, składki ZUS od pracowników powinny być nie większe jak 30% funduszu płac, natomiast 0,00 ZUS dla firm jednoosobowych nie mających dochodu. Obecnie każda jednoosobowa firma od chwili rejestracji , płaci składki ZUS i to bardzo wysokie;
5/ konieczne przyspieszenie prac nad ustawą o handlu, sytuacje zakupów towarów do dalszej odsprzedaży przez małych przedsiębiorców w sieciach zagranicznych, w dyskontach stała się normalnością. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wyższa cena dla polskich uczestników rynku w hurtowniach i u producenta, aniżeli w detalicznych zagranicznych sieciach handlowych. Ten absurd powoduje upadek tysięcy małych sklepów. Ustawowe określenie definicji marży hurtowej i detalicznej, to niektóre zapisy oczekiwanej ustawy. W ustawie o handlu muszą być ujęte przepisy detalicznych koncesji alkoholowych;
6/ zakaz handlu w niedziele, jesteśmy za ograniczeniem handlu w niedziele, święta. Handel w te dni mógłby odbywać się w sklepach prowadzonych tylko przez właścicieli tych sklepów;
7/ w ustawie o podatkach lokalnych należy ograniczyć pobór opłaty targowej do targowisk urządzanych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji gdy gmina dzierżawi teren pod targowisko, lub targowisko jest na terenie prywatnym opłaty targowej nie powinno się pobierać;
8/ co do punktu 2, roczne vacatio legis na zmiany w przepisach podatkowych i dot. ubezpieczeń społecznych;
9/ w ustawie o gospodarce nieruchomościami, gruntami dać szansę pierwszeństwa wykupu lokali użytkowych, dotychczasowym najemcom (np. po 10-letnim użytkowaniu) po cenie rynkowej bez przetargu, z klauzulą prowadzenia w danym lokalu dotychczasowej działalności gospodarczej przez okres lat 5.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

KRAŚNICKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

20.04.2017 ROK

               Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze odbędzie się w dniu 20.04.2017r o godz. 17.45 w P.W. Ludmiła ul. ks J. Popiełuszki 1, 23-210 Kraśnik. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie 50% członków, Walne zebranie Sprawozdawczo Wyborcze w drugim terminie odbędzie się tego samego dnia o godz. 18.15 niezależnie od frekwencji.

Spotkanie przedstawicieli środowiska małych i średnich przedsiębiorstw handlowych z przedstawicielami Departamentu Handlu i Usług.

W dniu 23 lutego 2017 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju  odbyło się spotkanie przedstawicielihttp://kigkrasnik.org.pl/wp-content/uploads/2016/02/20170223_130620.jpg  środowiska małych i średnich przedsiębiorstw  handlowych z przedstawicielami Departamentu Handlu i Usług.

Ze strony Ministerstwa Rozwoju  w spotkaniu uczestniczyli dyrektor  Departamentu Handlu i Usług  -Beata Gorajek,  z-ca  Dyrektora – Wojciech Paluch oraz   oraz główni specjaliści  Anna Stachera i Monika Malocco.

Ze strony przedsiębiorców w spotkaniu uczestniczyli ;

Prezes Kraśnickiej Izby Gospodarczej  Wiesław Michałowski, Adam Staniec, Joanna Pilecka – PHU Lumiła,   Marzena Gradecka- Prezes Polskiej Grupy Drogeryjnej,  Wiceprezes KZRSS Społem – Ryszard Jaskowski,  wiceprezes Społem Warszawa Śródmieście-  Karolina Strząska,   Prezes Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zakupowej z Jastrzębia Zdroju- Tadeusz Sławik, Małgorzata Zuzaniuk – Prezes Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Polskich „Razem”, oraz organizator tego spotkania dr  Jan Rakowski- prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Contine reading

                 ZAPROSZENIEimages

        Zarząd Kraśnickiej Izby Gospodarczej oraz Starosta Kraśnicki

zapraszają na

Zabawę Karnawałową

Pracodawcy-Pracownikom

która odbędzie się 18 lutego 2017r.

w jadłodajni Ludmiła w Kraśniku Fabrycznym.

Koszt udziału w zabawie: 60 zł od osoby.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych pracodawców

o kontakt tel. 500056281;  e:mail kigkrasnik@wp.pl

 

Kraśnik dn. 09.01.2017r.

UCHWAŁA NR 1/2017

Kraśnickiej Izby Gospodarczej z dnia 09.01.2017r.

w sprawie organizacji zabawy karnawałowej ,,Pracodawcy-Pracownikom”

uchwala co

następuje:

§1

Na posiedzeniu zarządu w dniu 09.01.2017 roku podjęto uchwałę w sprawie organizacji zabawy karnawałowej ,,Pracodawcy – Pracownikom,           która odbędzie się dnia 18 lutego 2017r. w jadłodajni Ludmiła.

§2

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

§3

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podpisania.